Opći uvjeti poslovanja

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina od 10. listopada 2007. godine, te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretninama od 19. prosinca 2012. Godine, od strane agencije MIRKA d.o.o. doneseni su:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklapa pisani Ugovor o posredovanju.

Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca.

Članak 2.
Značenje i objašnjenje pojedinih pojmova unutar ovih Općih uvjeta:
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo (MIRKA d.o.o. Ilica 425, 10000 Zagreb) za usluge i trgovinu, koje obavlja djelatnost: Agencija za promet nekretnina.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba, ovisno o naravi pravnog posla, je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.
Ponuda Posrednika temelji se na podacima koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem od strane Nalogodavca.
Posrednik zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine zbog pogrešno danih podataka, te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Posrednik ponudio, obvezan je o tome Posrednika bez odgode obavijestiti putem elektroničke pošte (e-mail: info@mirka.hr) ili preporučeno poštom.
Ponuda Posrednika ne smatra se ponudom u smislu Zakona o obveznim odnosima.
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti u kunama.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.
Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca u pisanome obliku i na određeno vrijeme, a smatra se sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.
Svrha ovog dvostrano-obveznog pravnog posla su radnje Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini (prodaje, kupnje, zamjene, najma i zakupa). Nalogodavac daje Posredniku ovlasti za sudjelovanje u navedenim procesima za nekretninu definiranu ovim Ugovorom, te se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za posredovanje.

Ako Posrednik i Nalogodavac ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor o posredovanju, smatra se da je Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 5.
1. Posrednik se obvezuje pažnjom dobrog gospodarstvenika poduzimati radnje u smislu nastojanja pronalaženja i dovođenja u vezu s Nalogodavcem osobe koja bi pregovarala o sklapanju pravnog posla kojim se ostvaruje njegov interes, 2. Posrednik se obvezuje upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti na očite nedostatke i moguće rizike s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili prava trećih na nekretnini,
4. pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani,
5. nedostatke rješenja o uvjetima građenja, građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
6. ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima,
7. omogućiti pregled nekretnine i prezentirati nekretninu na tržištu,
8. čuvati osobne podatke Nalogodavca,
9. ako je predmet kupoprodaja zemljišta, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
10. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,
11. Posrednik se obvezuje posredovati u pregovorima te nastojati da se stranke dogovore i sklope ugovor na obostrano zadovoljstvo.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 6.
1. zaključiti s Posrednikom Ugovor o posredovanju,
2. Nalogodavac se obvezuje obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini (opis, cijena) te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora,
3. dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani, kao i isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,
4. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini,
5. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
6. osigurati Posredniku i trećoj osobi razgledanje nekretnine,
7. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
8. Nalogodavac će u slučaju da kupac, kojeg je Posrednik uputio na Nalogodavca, direktno kontaktira Nalogodavca, odmah obavijestiti Posrednika kako bi Posrednik mogao kontaktirati kupca i poduzeti potrebne radnje,
9. temeljna obveza Nalogodavca je Posredniku platiti posredničku naknadu.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 7.
Nalogodavac se obvezuje da će ukoliko dođe do sklapanja pravnog posla s trećom osobom, platiti Posredniku posredničku naknadu, obračunato na osnovi ostvarene kupoprodajne cijene. Ugovoreni iznos dospijeva već prilikom sklapanja predugovora za posredovani pravni posao.
Članak 8.
Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku naknadu odnosno nagradu veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

CJENIK

Članak 9.
Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom, a prema Cjeniku posrednika:
PRODAJA
Posrednička naknada se naplaćuje od prodavatelja u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, a može iznositi 1 - 4%.
KUPNJA
Ukoliko kupac izda nalog za posredovanje u prometu nekretnina provizija iznosi 1 - 3%.
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP
Posrednička naknada koja se prima od najmodavca ili zakupodavca iznosi jednu mjesečnu najamninu/zakupninu.
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP
Posrednička naknada koja se prima od najmoprimca ili zakupnika iznosi od 50 - 100% jedne mjesečne najamnine/zakupnine.
---------------------------------------------------------
PDV nije uključen u iznos posredničke naknade.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 10.
Ugovor prestaje istekom dogovorenog roka Ugovora ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili pismenim otkazom bilo koje od ugovorenih strana pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Ukoliko se ugovor pismenim putem ne raskine vrijeme trajanja ugovora automatski se produžuje na slijedeće razdoblje od 6 mjeseci. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme, dakle s namjerom da se Posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.
Ako u roku od 12 mjeseca nakon prestanka ovog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ovog Ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.
Nalogodavac nije ovlašten raskinuti ovaj Ugovor u prvih 6 mjeseci ako je ugovoren kao isključivo posredovanje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
Za odnose između Posrednika i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.
Za sudske sporove nadležan je sud u Zagrebu.
MIRKA d.o.o. iz Zagreba, sjedište: Ilica 425, MBS: 080097988, OIB: 69394905414, temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina, a izdano Rješenje je evidentirano pod Klasa: UP/I-330-01/17-01/103, URBROJ: 526-05-01-01-01/2-17-2, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora pod registarskim brojem 64/2017.


U Zagrebu, 15. svibnja 2017.